نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

کلیپ معرفی شهدای بیستم تیرماه استان البرز

کلیپ معرفی شهدای بیستم تیرماه استان البرز

نوید شاهد - کلیپ امروز با شهیدان، کاری از بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز است. این کلیپ به معرفی چند شهید بزرگوار از شهدای بیستم تیرماه استان البرز می‎پردازد.
کلیپ معرفی شهدای نوزدهم تیرماه استان البرز

کلیپ معرفی شهدای نوزدهم تیرماه استان البرز

نوید شاهد - کلیپ امروز با شهیدان، کاری از بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز است. این کلیپ به معرفی چند شهید بزرگوار از شهدای نوزدهم تیرماه استان البرز می‎پردازد.
کلیپ معرفی شهدای هیجدهم تیرماه استان البرز

کلیپ معرفی شهدای هیجدهم تیرماه استان البرز

نوید شاهد - کلیپ امروز با شهیدان، کاری از بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز است. این کلیپ به معرفی چند شهید بزرگوار از شهدای هیجدهم تیرماه استان البرز می‎پردازد.
کلیپ معرفی شهدای هفدهم تیرماه استان البرز

کلیپ معرفی شهدای هفدهم تیرماه استان البرز

نوید شاهد - کلیپ امروز با شهیدان، کاری از بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز است. این کلیپ به معرفی چند شهید بزرگوار از شهدای هفدهم تیرماه استان البرز می‎پردازد.
کلیپ معرفی شهدای شانزدهم تیرماه استان البرز

کلیپ معرفی شهدای شانزدهم تیرماه استان البرز

نوید شاهد - کلیپ امروز با شهیدان، کاری از بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز است. این کلیپ به معرفی چند شهید بزرگوار از شهدای شانزدهم تیرماه استان البرز می‎پردازد.
کلیپ معرفی شهدای پانزدهم تیرماه استان البرز

کلیپ معرفی شهدای پانزدهم تیرماه استان البرز

نوید شاهد - کلیپ امروز با شهیدان، کاری از بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز است. این کلیپ به معرفی چند شهید بزرگوار از شهدای پانزدهم تیرماه استان البرز می‎پردازد.
پربازدید ها